O centru

Výzkumné centrum je zaměřené na historické trendy ve využívání krajiny, používá k tomu různé statistické metody, dále využívá GIS a DPZ jak pro základní, tak aplikovaný výzkum. Propojuje se na další témata řešená na Geografické sekci PřF UK (suburbanizace, pohraničí, historická geografie, zemědělství aj.).

V polovině osmdesátých let na tehdejší katedře ekonomické a regionální geografie byl řešen projekt zaměřený na západočeský lázeňský trojúhelník v rámci státního plánu ekonomického výzkumu. Okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov byly postiženy jak odsunem českých Němců, tak nedosídlením a propadem hospodářství. Proto jedním z řešených témat bylo hodnocení úbytků orné a zemědělské půdy. Tam jsme začali využívat data Archivu Ministerstva financí a aktuální daty o využití země sledovaných ČÚZK. Využití dat z let 1826 – 1843 a zároveň i současných o využití země vedlo k návazným studiím pro Severočeský KNV a Výzkumný ústav výstavby a architektury (pobočka v Ústí nad Labem) v konci osmdesátých let.

Vytvoření GAČR nám umožnilo počátkem devadesátých let získat projekt na metodiku využití těchto dat a hodnocení změn rozsahu orné a zemědělské půdy pro celé území Česka. Tak začalo vytváření databáze LUCC Czechia, které bylo v následujících letech podpořeno dalšími projekty GAČR aby v roce 2012 byla vytvořena databáze zachycující stav využití země (ploch) v osmi/sedmi sledovaných kategoriích pro roky 1845, 1896, 1948, 1990, 2000 a 2010. Databáze dává možnost hodnotit trendy ve využití ploch téměř v dvousetleté historii, jde o světově unikátní zdroj pro základní i aplikovaný a regionální výzkum Česka. Centrum LUCC Czechia se zároveň zapojilo do činnosti Komise LUCC při mezinárodní geografické unii (IGU/LUCC), kterou v letech 2006 – 2016 řídil doc. RNDr. Ivan Bičík, CSC.

Po roce 2000 se na činnosti centra podíleli: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., doc. RNDr. Přemysl Štych, PhD.; RNDr. Lucie Kupková, PhD., RNDr. Jana Winklerová, Mgr. Jan Kabrda, PhD., dále doktorandi RNDr. Jana Frélichová, PhD., Mgr. Zbyněk Janoušek, Mgr. Zdeněk Boudný a řada diplomantů (obhájeno na 25 diplomových prací).